Navigácia

 • TRIEDNE RODIČOVSKÉ STRETNUTIA | 14.11.´17

  Oznamujeme rodičom žiakov školy, že v utorok - 14.11.2017 - v čase od 14:30 do 16:30 sa uskutočnia pedagogické konzultácie a triedne stretnutia rodičov s TU vo všetkých zložkách Spojenej školy sv. Jána Bosca - Základnej škole sv. Jána Bosca & Gymnáziu sv. Jána Bosca & SOŠ technickom lýceu sv. Jána Bosca. 

 • ŠVK´17 - PRÍSPEVKY

  >>Trieda: Sekunda | Téma: Pevnosť don Bosca | Charakteristika: Život školy, história súčasnosť; Spokojnosť žiakov, návrhy na zlepšenie, propagácia, video | Autori: Triedny kolektív | Garant: Mgr. V. Andrejková<<

  >>Trieda: Tercia | Téma: Solivar | Charakteristika: Ako sa vyrábala soľ | Autori: Kopecká M., Ďurišová E., Slováková A.  | Garant: Mgr. J. Gabrižová<<

  >>Trieda: Kvarta | Téma: 100 ľudí na planéte | Charakteristika: Prepočet obyvateľov planéty na 100 ľudí | Autori: Kopecká Z., Vaľková V.  | Garant: Mgr. J. Gabrižová<<

  >>Trieda: 8. AZŠ | Téma: Faktory ovplyvňujúce rast rastlín | Charakteristika: Ovplyvňuje hudba rast rastlín? | Autori: Kupka M., Psotová L., Sadloň M.  | Garant: Mgr. M. Chlebanová<<

  >>Trieda: SZŠ 1 | Téma: | Charakteristika: | Autori: | Garant: <<

  >>Trieda: SZŠ 2 | Téma: | Charakteristika: | Autori: | Garant: <<

  >>Trieda: ZŠ J. Kráľa | Téma: | Charakteristika: | Autori: | Garant: <<

  >>Trieda: Kvinta & 1. AG | Téma: Šport | Charakteristika: Ako motivovať deti k športovým aktivitám a tým k zdravému životnému štýlu? | Autori: Uherková K. | Garant: Mgr. J. Gabrižová<<

  >>Trieda: Sexta & 2. AG | Téma: Sny | Charakteristika: Čo sa deje keď snívame? | Autori: Kováčová N., Rášová Z., Rychlý M. | Garant: Mgr. M. Ascolani<<

  >>Trieda: Septima | Téma: Tajomstvá kozmetiky | Charakteristika: Kozmetika a všetko čo sa v nej skrýva | Autori: Račková J., Drahošová N., Adamíková D., Molnárová N., Vaľková T.  | Garant: Mgr. E. Kňažeková<<

  >>Trieda: 3. AG | Téma: Schizofrénia | Charakteristika: Pohľad na ochorenie človeka | Autori: Jakalová J., Adamcová K., Pučkovicová N., Holečková L. | Garant: Mgr. B. Janiga<<

  >>Trieda: 1. ATL & 2. ATL | Téma: Ako na nás vplýva elektronika | Charakteristika: Vplyv elektroniky, závislosti, pozitíva, negatíva, rozvoj | Autori: Vojtechová K., Blaho M., Medvecký M., Rypák M., Václav J.,  Ocelík M., Galko M., Hudák M., Švec J., Moško S., Belka R. | Garant: Ing. Z. Winklerová<<

  >>Trieda: 3. ATL | Téma: Tepelné stroje  - motory a palivá | Charakteristika: História motorov, charakteristika a opis, ako tepelné stroje z hľadiska fyziky. Porovnanie rôznych motorov s rôznymi pohonnými hmotami. Krátky opis funkcie. Krátky popis budúcnosti, možné motory a ich pohonné látky | Autor: Kunštatský R. | Garant: Mgr. I. Rajec<<

  >>Trieda: 4. ATL | Téma: Green computing | Charakteristika: Kompromis medzi výkonom, cenou zariadení (počítačov) a ich vplyvom na životné prostredie | Autor: Pagáč P. | Garant: Ing. D. Zervan<<

 • ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA | 16.11.´17

  Čo je to ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA?

  Študentskú vedeckú konferenciu (ŠVK) usporadúva naše gymnázium a SOŠ od roku 2011. Jej cieľom je vytvoriť priestor pre žiakov a študentov „prejaviť sa“. Veríme, že v každom z nich je potenciál, ktorý sa pri vhodných podmienkach môže rozvinúť a nájsť svoje uplatnenie. ŠVK samotná, ale najmä príprava na verejné vystúpenie, zhromažďovanie a spracovávanie informácií dáva mladým ľuďom príležitosť realizovať sa, preveriť svoje možnosti a schopnosti a zlepšovať sa v tom, čo ich baví aj v tom, čo sa od nich vyžaduje po formálnej stránke.Žiak/študent alebo malá skupina si za pomoci svojho garanta pripravia príspevok, z oblasti, ktorá ich zaujíma. Úlohou študenta je pripraviť a odprezentovať zvolenú tému s využitím postupov príp. prostriedkov používaných pri vedeckom spracovaní problematiky (experimenty, prieskumy, analýzy, štatistiky, záznamy a pod.) na úrovni primeranej veku žiaka/študenta. V stanovenom časovom limite žiak odprezentuje informácie nielen odborne ale aj prezentačne a rétoricky pútavo pre publikum s cieľom popularizácie svojho zvoleného odboru/obľúbenej témy.

  Kto sa jej môže zúčastniť?

  • študenti všetkých ročníkov gymnázia a SOŠ sv. J. Bosca v Novej Dubnici a 8.a 9. ročníka ZŠ sv. J. Bosca

  • žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl z ilavského a trenčianskeho regiónu

  Aké témy sú vhodné do tejto konferencie?

  Výber tém je voľný. Povzbudzujeme záujemcov k tomu, aby si prehlbovali vedomosti o témach, ktoré ich zaujímajú napr. vo voľnom čase. Doterajšie témy boli napr. o skatebordingu, horolezectve, údržbe PC ale aj o spracovaní odpadu a výrobkoch z PET fliaš či zadržiavaní dažďovej vody, domácom miláčkovi-pavúkovi alebo téma vesmír. Ďalšie témy boli o zbierke minerálov, o stavebnici LEGO a robotizácii ale aj o Hugolínovi Gavlovičovi, hudobných nástrojoch alebo politických väzňoch z nášho regiónu.

  Aké sú technické podmienky na prezentovanie príspevku?

  Prezentácia vystupujúceho má poslucháčov zaujať, má mať potrebnú logickú štruktúru a byť jasne, zreteľne, na náležitej úrovni a pútavo odprezentovaná. Nie je nutné používať technické prostriedky. Ak má byť použitá IKT technika, je potrebné doručiť príspevok vo formáte bežne spustiteľnom na notebooku. Internetové pripojenie je k dispozícii. Účinkujúci môžu využiť rôzne pomôcky, ktoré sú v súlade s bežnými školskými bezpečnostnými predpismi. Nápaditosti prezentácií sa medze nekladú (vrátane dramatizácie, hudobného doprovodu, modelu, videa a pod.). Je možné spracovať a prezentovať tému aj v anglickom jazyku.Kedy a kde sa bude konať ŠVK?ŠVK sa tradične koná v druhej polovici novembra v súvislosti s týždňom vedy na Slovensku a oslavou dňa študentstva v spoločenskej sále mládežníckeho centra u Saleziánov v Novej Dubnici. V tomto roku to bude dňa 16.11.2017.

  Čo môžem získať?

  • v prvom rade veľa skúseností a informácií pri spracovávaní obľúbenej témy

  • umiestnenie v bronzovom, striebornom alebo zlatom pásme vo svojej vekovej kategórii

  • ceny venované sponzormi pre jednotlivé pásma

  • cenu publika a cenu za absolútne najvyšší počet získaných bodov

  • diplom, ktorý žiakom ZŠ naša stredná škola uzná pri prijímacom konaní na úrovni víťazstva v regionálnom kole

  Ako sa môžem prihlásiť?

  Žiaci a študenti Spojenej školy sv. Jána Bosca - stačí kontaktovať niektorého z vyučujúcich nášho gymnázia alebo technického lýcea, alebo prejaviť svoj záujem u vedenia školy osobne, mailom alebo telefonicky na kontaktoch dostupných na www.ssnd.sk. Žiaci iných škôl – kontaktujte zodpovedného učiteľa vo svojej škole, alebo vedenie svojej školy, ktoré bude kontaktovať vedenie SSND, alebo využite kontakty na vedenie školy www.ssnd.sk

 • IMATRIKULÁCIE 2017

  Do galérie Imatrikulácie boli pridané fotografie.

 • DEŇ BOJA ZA SLOBODU A DEMOKRACIU | 17.11.´17

  V tento deň si pripomíname dve historické udalosti. 17.11. 1939 nacisti v reakcii na demonštrácie uzavreli české vysoké školy, popravili 9 študentov a viac ako 1 000 ich poslali do koncentračných táborov. Predchádzali tomu udalosti vo vtedajšom protektoráte Čechy a Morava. Okupácia českých území nemeckými vojskami vyvolala v uliciach Prahy 28.10.1939 demonštráciu v spojitosti s oslavami vzniku Československa. Na potlačenie demonštrácií boli použité strelné zbrane. Na následky zranení podľahol aj jeden z účastníkov demonštrácie, študent Karlovej univerzity Jan Opletal. Opletalova smrť vytiahla 17.11.1939 do ulíc stovky vysokoškolákov. Strety s políciou a nemeckými vojakmi trvali celý deň a ich následky boli tragické. Ako spomienka na tento deň bol o dva roky na 17. november vo Veľkej Británii vyhlásený za Medzinárodný deň študentstva. V deň študentstva 17.11.1989, v deň uctenia pamiatky smrti Jana Palacha, ktorý sa pred dvadsiatimi rokmi na protest sovietskej okupácie upálil, sa rovnako ako po iné roky konala manifestácia, organizovaná Socialistickým zväzom mládeže. 

  Pochod bol plánovaný niekoľko mesiacov vopred a bol povolený mestským výborom KSČ. Funkcionári vopred vytýčili trasu pochodu, pričom miestne Zbory národnej bezpečnosti dostali za úlohu zaisťovať pokojný priebeh celej manifestácie. Oslavy dňa študentstva v Prahe sa zmenili na demonštráciu proti komunistickej vláde. Po prejavoch študenti začali pochod na Vyšehrad. Na národnej triede ich zastavil policajný kordón, kde sa asi 2000 študentov dostalo do izolácie medzi dva oddiely zásahových jednotiek. Manifestujúci študenti sa napriek napätej situácii správali pokojne, nejavili žiadne známky agresivity. Študentky na znak pokory rozdávali príslušníkom bezpečnosti kvety. Okolo pol deviatej boli študenti zatlačení smerom k postranným uličkám, bolo použité vodné delo, obušky a veľa študentov bolo surovo zbitých. Po deviatej bola manifestácia rozohnaná. Nezávislá lekárska komisia neskôr zistila, že bolo zranených 568 ľudí. Študenti umeleckých škôl sa rozpŕchli do pražských divadiel, kde získali podporu hercov. Začalo sa uvažovať o štrajku v divadlách a na vysokých školách. Na druhý deň divadlá vyhlásili týždenný štrajk Mnohí komunisti, vrátane členov ÚV KSČ, i radoví občania boli pohoršení zásahom. Rozšírila sa falošná správa o smrti študenta Martina Šmída, ktorú ihneď v ten večer odvysielalo aj rádio Slobodná Európa. Napätie a rozhorčenie v spoločnosti stúpalo. 19. novembra sa v byte Václava Havla stretli členovia nezávislých iniciatív, kde prevažovali signatári Charty 77. Výsledkom porady bolo ustanovenie Občianskeho fóra (OF), ktoré oficiálne vzniklo o desiatej večer v Činohernom klube. Občianske fórum žiadalo odstúpenie najskorumpovanejších politikov, prepustenie politických väzňov a podporovalo generálny štrajk, ktorý bol ustanovený na 27. november. Toho istého dňa vzniká v Bratislave hnutie verejnosť proti násiliu. Jej najznámejšími predstaviteľmi boli Milan Kňažko a Ján Budaj. 20.11.1989 na väčšine pražských vysokých škôl začína štrajk, poobede sa na Václavskom námestí zišlo cez 100.000 ľudí. O deň neskôr sa pridali k štrajku ďalšie vysoké školy a na Václavskom námestí sa konala prvá manifestácia Občianskeho fóra. K zhromaždenému davu (asi 200 000 ľudí) prehovoril po prvý krát Václav Havel. Nasledovalo niekoľko masových demonštrácií po celej republike, ktoré vyvrcholili dňa 27. novembra v generálnom štrajku s heslom „Koniec vlády jednej strany!“. Až generálny štrajk prinútil komunistickú moc k skutočným rokovaniam s Občianskym fórom a Verejnosťou proti násiliu. Výsledkom rokovaní bola dohoda, že federálna vláda sa 3. decembra predstaví v novom zložení a vo svojom programovom vyhlásení poskytne záruky, že je pripravená vytvoriť predpoklady pre zabezpečenie slobodných volieb, slobody zhromažďovania a spolčovania, slobody prejavu a tlače, zrušenie štátneho dozoru nad cirkvami a zmenu branného zákona. Zároveň sa federálna vláda zaviazala odsúdiť vojenskú intervenciu piatich štátov Varšavskej zmluvy do Československa v auguste 1968 a predložiť Federálnemu zhromaždeniu návrh ústavného zákona, ktorým sa rušila vedúca úloha Komunistickej strany. Okrem toho mala presadiť vo Federálnom zhromaždení vznik komisie, dohliadajúcej na vyšetrovanie udalostí 17. novembra a zaručiť voľný vstup predstaviteľov Občianskeho fóra do masových médií. V dňoch 29. a 30. novembra 1989 rokovala delegácia Verejnosti proti násiliu s predstaviteľmi vtedajšej slovenskej vlády o zmenách v slovenskej vláde. Na rozdiel od federálnej vlády, ktorej predstavitelia kládli v ďalších rokovaniach tvrdý odpor, predstavitelia slovenskej vlády vyprázdňovali pozície bez veľkého odporu, čo im umožňovala aj deklarovaná stratégia vedenia Verejnosti proti násiliu, ktoré sa v tejto fáze nechcelo podieľať na moci, ale zamerať na kontrolu jej výkonu. 10.decembra 1989 vymenoval prezident ČSSR Gustáv Husák novú „vládu národného porozumenia“ a vzápätí abdikoval. 29. decembra bol komunistickým parlamentom zvolený za prezidenta Václav Havel a v júni 1990 sa konali prvé slobodné voľby.

 • TRADIČNÁ KATARÍNSKA DISKOTÉKA

  Srdečne pozývame žiakov od tretieho ročníka ZŠ až po deviatakov na TRADIČNÚ KATARÍNSKU DISKOTÉKU vo štvrtok 23.11. 2017, so začiatkom od 16:30 - 19:00 hod. na dolnej chodbe ZŠ.

  (radi uvidíme a tešíme sa aj na žiakov nižšieho gymnázia)

 • KLASIFIKAČNÁ PORADA - ŠTVRŤROČNÁ

  Klasifikačná porada - hodnotiaca - štvrťročná - v Spojenej škole sv. Jána Bosca, vo všetkých jej organizačných zložkách - Základná škola sv. Jána Bosca & Gymnázium sv. Jána Bosca & SOŠ sv. Jána Bosca (technické lýceum) sa uskutoční dňa 28.11.2017. Želáme veľa úspechov pri klasifikácii.

 • DEŇ TECHNIKY | 10.11.´17

  Spojená škola sv. Jána Bosca v Novej Dubnici organizuje dňa 10.11.2017 v čase od 08:40 do 13:30 Deň techniky na Technickom lýceu a Gymnáziu. Deň techniky je zároveň Dňom otvorených dverí pre ôsmakov a deviatakov ZŠ z okolitého regiónu a organizuje sa pod mottom Spojená škola sv. Jána Bosca - škola plná energie“. Program Dňa techniky je otvorený potrebám a záujmom žiakov 2. stupňa ZŠ:

   privítanie, oboznámenie sa s programom, organizačné pokyny

   prezentácia na tému výroba a prenos elektrickej energie (ZSE Energia, a.s., Bratislava)

   ukážky didaktickej techniky pre vyučovanie prírodovedných predmetov (KVANT s.r.o., Bratislava)

   prehliadka priestorov gymnázia a technického lýcea spojená s aktivitami pre žiakov:

  > „Pripoj sa“ – výroba káblov pre počítačové siete

  > ukážka 3D tlače

  > „Učenie vo virtuálnej realite“ – 3D okuliare prevedú žiakov cez Slnečnú sústavu alebo hlbinami ľudského mozgu

  > HMI – Human-machine interface – simulátor jazdy autom

   prezentácie technických firiem z regiónu (firmy z dubnicka)

   prezentácia projektu „Aj Ty v IT“ (ajtyvit.sk, Bratislava)

   prehliadka a vyskúšanie elektromobilu na nádvorí školy, možnosť testovacej jazdy

  Autobusová doprava z vybraných škôl do sídla Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici je zabezpečená organizátorom podujatia bezplatne prostredníctvom SAD Trenčín s odchodom z blízkosti Vašej školy.

  Sme škola, ktorá dáva žiakom možnosť vyniknúť. Študuj aj ty v našej škole.

 • Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt ruženec Milí priatelia, žiaci, rodičia, starí rodičia!

  Tak, ako minulý šk. rok, i v tento by sme vás radi pozvali v mesiaci októbri - Ružencovej Panny Márie na animovanú modlitbu sv. ruženca.

  Prijmite pozvanie a príďte v každý októbrový piatok o 17,15 hod. do kostola sv. Jozefa Robotníka. (6.10., 13.10., 20.10., 27.10. 2017)

  Spolu tak vytvoríme krásne spoločenstvo a srdce z ruží pre našu nebeskú matku.

  Tešíme sa na každého z vás.

 • 15. 12. 2013

  Do galérie Návšteva predškolákov boli pridané fotografie.

 • Bláznivý týždeň 2013

  17. 11. 2013

  V pondelok začína ďalšia akcia spríjemňujúca študentský život od najmladších až po najtarších školákov. Prvý deň bude "DEŇ VO FARBÁCH ŠKOLY". Nezabudnite prísť oblečení v červeno-žltej, resp. zlatej kombinácii spolu s doplnkovou čiernou. Bude opäť spoločné foto!!! ;)

  Tkto vyzeral náš prvý Deň vo farbách školy v roku 2011.

 • Projekt "Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ použitím elektronického testovania"

  15. 8. 2013

  Naša škola bude zapojená do projektu Národného ústavu certifikovaných meraní (NÚCEM), v ktorom budeme využívť najmodernenjšie technológie a postupy pri testovaní.

  Projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie (Európskeho sociálneho fondu) a z Operačného programu Vzdelávanie je zameraný na zavedenie elektronického systému testovania a vybudovanie databázy úloh a testov.

  Zverejnené zmluvy sú dostupné na nasledujúcich odkazoch:

  NUCEM-Testovanie-ZS.pdf

  NUCEM-Testovanie-Gym.pdf

 • Klasika za 170 minút

  Dostojevského román Zločin a trest nepatrí ku knihám, ktoré sa dajú prečítať na jedno posedenie. NIekoľko študentov sa s touto klasikou zoznámi v utorok, keď uvidia v podaní žilinských hercov divadelnú inscenáciu tohto románového diela. Necháme sa prekvapiť, ako sa im podarí vtesnať vnútornú drámu študenta Raskoľnikova do 170 minút.

 • Didaktické hry a účelové cvičenie v prírode.

  V piatok 13. septembra 2013 v rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia, ktorá sa realizuje didaktickými hrami na prvom stupni a účelovými cvičeniami na druhom stupni ZŠ - zrealizujeme praktickú časť.

   

  Zraz žiakov školy je o 7,55 hod. na školskom dvore,v prípade nepriaznivého počasia v šatni.

  1. stupeň ZŠ končí po 4. vyučovacej hodine (o 11,25 hod.); od tohto času je v prevádzke ŠJ i ŠKD.

  2. stupeň ZŠ končí po 5. vyučovacej hodine (o 12,15 hod.)

 • Ponuka krúžkov v šk. roku 2013/2014 v org. zložke Základná škola

 • Celosvetový deň pôstu a modlitby za pokoj v Sýrii, na Blízkom východe a na celom svete

  Vatikán, 1. septembra 2013

  V dnešnom poludňajšom príhovore na Námestí sv. Petra pápež František vyzval celý svet k vyvinutiu všetkého úsilia na ukončenie vojny v Sýrii a nastolenie pokoja. Ostro odsúdil použitie chemických zbraní a odmietol ďalšie použitie násilia: „K pokoju nikdy nevedie použitie násilia. Vojna vyvoláva vojnu, násilie vyvoláva násilie.“ Ako povedal, cesta k pokoju vedie cez svedomie jednotlivcov a vzájomný dialóg: „Nie kultúra stretu, nie kultúra konfliktu je tým, čo vytvára spolunažívanie v národoch a medzi národmi, ale kultúra stretnutia, kultúra dialógu: toto je jediná cesta k pokoju.“

  Na najbližšiu sobotu 7. septembra Svätý Otec vyhlásil celosvetový deň pôstu a modlitby za pokoj v Sýrii, na Blízkom východe a na celom svete. K spoločnej modlitbe pozval aj bratské kresťanské spoločenstvá a príslušníkov iných náboženstiev i všetkých ľudí dobrej vôle. Na námestí sv. Petra sa 7. septembra, v predvečer sviatku Narodenia Panny Márie od 19. hod. do polnoci uskutoční modlitbové bdenie za pokoj pre Sýriu a celý svet. Svätý Otec vyzval miestne Cirkvi na celom svete, aby sa pripojili a zorganizovali vlastné modlitbové stretnutia.

 • Oznam p. vedúcej školskej jedálne!

  Oznamujeme stravníkom, že poštové poukážky na mesiac september 2013 sa budú vydávať u ved. ŠJ v dňoch:

  21.8.2013 - 23.8.2013: (streda - piatok) v čase od 9.00 do 14.30 hod.

  26.8.2013 – 28.8.2013: (pondelok - streda) v čase od 9.00 do 12.00 hod.

  Doklad o zaplatení odovzdať najneskôr do 30.8.2013 vedúcej školskej jedálne.

  Noví stravníci si musia zakúpiť čipovú kľúčenku na výdaj stravy v hodnote 2,50 € .

   

 • Prvopiatková sv. omša 06.09.2013

       V šk. roku 2013/2014 budú sv. omše v školskej kaplnke vždy v stredu a na prvý piatok v mesiaci so začiatkom o 7,20 hod.

  Najbližší termín školskej sv. omše: 06.09.2013 (piatok)

  Prijmite naše pozvanie na prvopiatkovú sv. omšu dňa 06.09.2013 v kaplnke školy so začiatkom o 7,20 hod.

 • Oznam pre prváčikov ZŠ na deň 02.09.2013

    Žiaci 1. ročníka ZŠ (spolu s doprovodom) sa stretnú v budove Základnej školy o 8,00 hod., kde bude nasledovať ich privítanie, uvedenie do triedy, rozdanie pripravených učebníc a pomôcok a ďalšie organizačné pokyny. Po spoločnom stretnutí s p. tr. uč. Mgr. Monikou Hládekovou a Mgr. Máriou Galkovou sa naši malí prváci spolu s rodičmi presunú na slávnostnú sv. omšu do kostola sv. Jozefa Robotníka so začiatkom o 9,15 hod.

  Po skončení sv. omše prváčikovia odchádzajú domov.

  Zoznam žiakov 1. A a 1. B triedy

  zoznam_ziakov_1.A__1._B(1).docx

  V utorok (3.9.) a v stredu (4.9.) budú naši prváčikovia v škole 3. vyučovacie hodiny (do 10,35 hod.) - od tohto času je v prevádzke aj školský klub detí. Obedy v školskej jedálni sa vydávajú po 4. vyučovacej hodine.

  Od štvrtka (5.9.) sa žiaci prvých ročníkov učia podľa rozvrhu hodín - plný počet hodín v danom dni.

  VEĽMI SA NA VÁS TEŠÍME!smiley

strana:

Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola sv. Jána Bosca - MŠ, ZŠ, Gymnázium, SOŠ
  Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
 • 042/202 89 23 - spoločná ústredňa
  042/4432 382 - ústredňa ZŠ a MŠ
  042/4432 383 - ústredňa gymnázium

Mate otázku? Napíšte nám!

Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

[CNW:Counter]