Navigácia

 • Výsledky prvého kola prijímacích skúšok pre šk. rok 2017/2018 (po 11.5.2017)

 • 14. 3. 2017

  Dňa: 14.03.2017

     Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní

  Spojená škola sv. Jána Bosca  týmto vykonáva  prieskum trhu podľa zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre tovary, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu:

  „Discgolfové ihrisko“

   

  1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

  Názov organizácie              Spojená škola sv. Jána Bosca 

  IČO:                                       30414164

  Sídlo organizácie:               Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica

  Internetová adresa:            www.ssnd.sk

  Kontaktné miesto:        Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica

  Kontaktné osoby:                Mgr. Ľuboš Valt,  riaditeľ školy

  Telefón :                               +421422028923

  e-mail:                                   riaditel@ssnd.sk

   

  2.  Druh zákazky:

  Zákazka podľa §117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Predmetom zákazky je dodávka tovaru, ktorý nie je bežne dostupný na trhu.

   

  3. Názov zákazky: Discgolfové ihrisko

   

  4. Predpokladaná hodnota zákazky:  2083,33 EUR bez DPH

   

  5. Obsah predmetu zákazky:

   

  Predmetom zákazky je realizovať v areáli Spojenej školy sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica discgolfové ihrisko, ktoré budú využívať žiaci a študenti školya aj verejnosť. Jedná sa o dodávku materiálu a šéfmontáž. Inštaláciu vykoná svojpomocne investor. Ihrisko bude pozostávať z troch košov (jamiek), na ktoré sa bude hádzať zo šiestich odhodísk.

  Rozsah dodávky :

   

  Položka

  Množstvo

  Návrh ihriska, mapovanie, grafické práce

  1 súbor

  Discgfový kôš

  3 ks

  Zemná skrutka na inštalácia koša

  3 ks

  Informačná tabuľa (100x59cm)

  1 ks

  Odhodisko (rohož z umelej trávy 250x150cm)

  6 ks

  Malá informačná tabuľa (A4) na stĺpiku

  6 ks

  Zemná skrutka na inštaláciu malej informačnej tabule

  6 ks

  Univerzálny discgofový disk

   

  20 ks

  Prenosný kôš pre začlenenie discgolfu do výuky telesnej výchovy v telocvični

  1 ks

  Doprava

  1

   

  Záväzná špecifikácia prvkov:

  Odhodisko:

   

  Na začiatku každej “jamky” je situované odhodisko tvorené rohožou z umelej trávy zelenej farby so zásypom kremičitým pieskom. Typ vlasu: fibrilovaná páska, výška vlasu: 15 mm , dTex: 6 600, počet vpichov na m2: 44 094

   

  Malá informačná tabuľa (na popis jamky):

   

  Vo vzdialenosti 1 m - 1,5 m od odhodiska je umiestnená informačná tabuľka veľkosti formátu A4 s vyznačením údajov o aktuálnej jamke. Rohy zobrazovacej časti sú zaoblené (polomer cca 1cm). Stĺpik informačnej tabuľky je z dreva (tlakovo impregnované) s rozmermi min. 10x10x100cm (napr. KVH hranol). Stĺpik je osadený v zemnej skrutke s “U” profilom zodpovedajúcich rozmerov.

   

  Discgolfový kôš:

   

  Na konci každej “jamky” je umiestnený discgolfový kôš (zariadenie na zachytávanie diskov). Kôš je vyrobený z pozinkovaných oceľových prútov  a pozinkovaného plechového prstence výraznej farby pre lepšiu viditeľnosť, s niekoľkými zvislými radami reťazí. Dno koša je cca 60 cm nad úrovňou terénu. Pozinkovaný oceľový stĺpik koša je uchytený v zemnej skrutke a zabezpečený proti krádeži bezpečnostnou skrutkou. Zemná skrutka je ukončená cca 5 cm pod úrovňou terénu, aby mohol byť kôš v prípade potreby demontovaný. Použitý kôš musí byť schválený organizáciou PDGA pre použitie na turnajoch kategórie (A) a vyšších (http://www.pdga.com/files/pdga_approved_targets_011717.pdf).

   

  Špecifikácia discgolfového koša:

   

  Výška zberného koša nad zemou: 80cm - 82cm, hĺbka zberného koša: 22cm - 24cm, vnútorný priemer zberného koša: 64,5cm - 66,4cm, počet vnútorných radov reťazí chytacej časti: 14, počet vonkajších radov reťazí chytacej časti: 14, vonkajšia šírka zberného koša: 66cm - 67cm, povrchová úprava všetkých častí koša: pozinkovanie, povrchová úprava horného prstenca: prášková farba.

   

  Veľká informačná tabuľa:

   

  Veľká informační tabuľa má zobrazovaciu časť s veľkosťou min. 100x59 cm s celkovou mapou ihriska, prevádzkovým poriadkom a obrázkovým komiksom vysvetľujúcim pravidlá hry. Do grafiky tabule je nutné zapracovať logo grantového programu, ktoré dodá investor vo vektorovom formáte. Zobrazovacia časť má antigrafiti úpravu. Materiál je sendvičovej konštrukcie hliníkový plech-plast-hliníkový plech. Veľká informačná tabuľa bude umiestnená na stene budovy.

   

  DOPLNKOVÝ MATERIÁL:

  20ks univerzálny discgofový disk

  Prenosný kôš pre začlenenie discgolfu do výuky telesnej výchovy v telocvični

   

  Záručná doba: na zariadenie a vymeniteľné časti: 36 mesiacov

  Termín inštalácie: do 15.4.2017

  Obhliadka areálu:  v pracovných hodinách každý deň okrem stredy po telefonickom dohovore – Mgr. Ľuboš Valt, 0917861122

   

  6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:  splatnosť faktúr 30 dní

   

  7. Podmienky účasti uchádzačov:

  1. Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle časti č. 5 tejto výzvy.

   

  8. Predkladanie ponuky:

  1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom, prípadne českom jazyku poštou alebo osobne na adresu sídla verejného obstarávateľa alebo elektronicky na adresu: riaditel@ssnd.sk.
  2.  

  Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

  • adresu verejného obstarávateľa uvedenú v záhlaví tejto výzvy
  • adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
  • označenie „verejná súťaž - neotvárať“, označenie heslom verejnej súťaže: „Ihrisko“

   

  9. Cena:

  1. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace so zhotovením diela, najmä vrátane prepravy.
  2. Mena, v ktorej musí byť predložená ponuka a bude v nej uzavretá zmluva/objednávka: EUR

   

  10. Kritériá na hodnotenie ponúk:

  1. Kritérium: najnižšia cena
  2. Uchádzač je povinný uviesť konečnú cenu, ktorá zahŕňa všetky náklady, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu predmetu zákazky.
  3. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu konečnú cenu za predmet zákazky. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na to v ponukeupozorní verejného obstarávateľa.
  4. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva alebo mu bude vystavená objednávka.

   

   

  11. Lehota na predkladanie ponúk:

  --- 20.03.2017 do 13.00 hod.---

   

  12. Vyhodnocovanie ponúk:

  Dňa  20.03.2017

   

                                                                                          Mgr. Ľuboš Valt

   

                                                                                                           Riaditeľ školy

   

 • Výzva na predloženie cenových ponúk - Stavebné úpravy WC v časti pre 1. stupeň ZŠ

  5. 11. 2015

  Záujemci o súťažné podklady si ich môžu vyžiadať v zmysle bodu 18 nasledujúcej výzvy:

  ********************************

   

  VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

  vypracovaná v súlade s § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na zabezpečenie uskutočnenia nasledovných prác: Odstránenie stavebných bariér – rovnosť príležitostí na vzdelávanie žiakov so zdravotným postihnutím 2015 – STAVEBNÉ ÚPRAVY WC V ČASTI PRE 1. STUPEŇ ZŠ

   

  1.Identifikácia verejného obstarávateľa

   

  Verejný obstarávateľ:      Spojená škola sv. Jána Bosca

  Poštová adresa:                Trenčianska 66/28

  Obec:                                Nová Dubnica

  PSČ :                                01851

  IČO:                                 30414164

  Kontaktná osoba:             Mgr. Ľuboš Valt

  Telefón:                            0917861122

  Elektronická pošta:          riaditel@ssnd.sk

        Internetová adresa :         www.ssnd.ssk

   

  Kontakty určené verejným obstarávateľom pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

   

   Adresa:                    Trenčianska 66/28

          Kontaktná osoba:     Mgr. Ľuboš Valt

  Telefón:                          0917861122

   email:                       riaditel@ssnd.sk

  web:                              www.ssnd.sk

   

  2. Predmet zákazky

   

  P. č.

  kód CPV

  Názov predmetu zákazky

  druh

  zákazky

   

  dodávky

  1

  45214210-5

  Stavebné práce na  objektoch základných škôl

  STAVEBNÉ ÚPRAVY WC V ČASTI PRE 1. STUPEŇ ZŠ

   

   

  realizácia stavieb

   

   

   

  Stavebné práce

   

   

   

   

  1. 1. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí opis predmetu zákazky nachádzajúci sa v prílohe tejto výzvy.
  2. 2. Technické a kvalitatívne požiadavky:
  3. 2.1. Uchádzač vykoná stavebné práce, ktoré musia zodpovedať Slovenským technickým normám alebo normám EÚ, v súlade s opisom predmetu zákazky.

   

  3. Predpokladaná hodnota zákazky  

  3.1.   19860,- € vrátane DPH

   

  4.Celkový rozsah a Komplexnosť dodávky

  1. 1. Uchádzač predloží ponuku na celý  predmet zákazky.
  2. 2. Stavebné úpravy WC v časti pre 1. Stupeň ZŠ

   

  5. Zmluva/OBJEDNÁVKA

  1. 1. Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo.
  2. 2. Trvanie Zmluvy o dielo: do 31.12.2015
  3. 3. Splatnosť faktúr je 14 dní.

   

   

  6. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

  6.1. Predmet zákazky bude financovaný z účelových finančných prostriedkov pridelených z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rozvojovom projekte „Odstránenie stavebných bariér – rovnosť príležitostí na vzdelávanie žiakov so zdravotným postihnutím 2015“.

   

  7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky

  7.1. Miesto  dodania predmetu zákazky: školský areál Spojenej školy sv. Jána Bosca Nová Dubnica.

  7.2. Plánovaná lehota dodania predmetu zákazky: do 31.12.2015

   

  8. Oprávnený uchádzač

  8.1. Oprávneným uchádzačom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má na takúto službu oprávnenie a predložila ponuku.

  8.2.  Uchádzač dosiahol v uvedenom predmete podnikania výšku obratu za rok 2014 min. 250 000,- EUR.

   

  9. Podmienky súťaže

  9.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuka bude obsahovať dokumentáciu pre predmet zákazky uvedený v Opise predmetu zákazky (príloha výzvy).Obsahom dokumentácie bude cenová ponuka s prílohami uvedenými v bode č.10 tejto výzvy.

  9.2. Uchádzač musí  spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 písm. f)  zákona. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Osobné  postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku. Požadovaný/é doklad/y, dokumenty uchádzač predloží v listinnej alebo elektronickej  podobe.

   

  10. Obsah ponuky

  10.1. Doklad potvrdzujúci podnikanie v oblasti predmetu zákazky - stavebné práce na stavbe budov,  uskutočňovanie stavieb a ich zmien – Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, resp. dodávať tovar (výpis z obchodného registra, živnostenský list, kde predmet podnikania súvisí s predmetom obstarávania). Kópia dokladu nemusí byť úradne overená.

  10.2.  Doklad potvrdzujúci výšku obratu za rok 2014 min. 250 000,- EUR v  predmete podnikania- stavebné práce na stavbe budov,  uskutočňovanie stavieb a ich zmien - (ročná závierka (súvaha a výkaz ziskov a strát), daňové priznanie). Kópia dokladu nemusí byť úradne overená.

  10.3. Plnenie jednotlivých kritérií (Príloha č. 1), na vzore tlačiva, ktoré je súčasťou súťažných podkladov

  10.4. Výkaz výmer a výkaz položiek (Príloha č. 2) podľa predlohy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

  10.5. Ak je predkladateľ platcom DPH, je potrebné vyčísliť cenu bez DPH a cenu s DPH; v prípade ak predkladateľ nie je platcom DPH, musí túto skutočnosť v ponuke uviesť.

  10.6. Návrh zmluvy (Príloha č.3), ktorej predloha je súčasťou súťažných podkladov, v jednom vyhotovení doplnený o chýbajúce údaje týkajúce sa uchádzača.podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.

  10.7. Súčasťou poskytnutých súťažných podkladov je projektová dokumentácia na CD nosiči (Príloha č.4).

       

  11.  Podmienky predkladania cenových ponúk

  11.1. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 16.11. 2015 do 10.00 hod.

  11.2. Miesto na predkladanie ponúk a spôsob doručenia ponuky: poštou alebo kuriérom na adresu uvedenej v bode 1 tejto výzvy, v uzatvorenej obálke s označením „Verejné obstarávanie – Stavebné úpravy WC v časti pre 1 stupeň ZŠ - NEOTVÁRAŤ “. Na obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa.

                  11.3. Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku a v mene EUR.

   

  12. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

           12. 1. Do termínu 30 dní odo dňa predkladania ponúk.

   

   13.  Otváranie ponúk

  13.1. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 16.11. 2015 o 12.00 hod. Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica

       13.2. Otváranie ponúk je neverejné.

   

   14.  Kritériá vyhodnotenia cenových ponúk

  14.1.  Víťazná ponuka je tá, ktorá získa najvyšší súčet bodov; pri rovnosti bodov rozhoduje nižšia cena v EUR s DPH.

  Bodovanými kritériami sú:

  14.2. Najnižšia cena v € s DPH za dodanie kompletného predmetu zákazky.

  14.3.  Predloženie min. 3 referencií o realizovaných stavebných projektoch v školských budovách s potvrdeniami odberateľov o uspokojivom vykonaní stavebných prác a kontaktmi na možnosť overenia u užívateľa takejto stavby

  14.4.  Poskytnutá najdlhšia záručná doba

  14.5.  Prideľovanie bodov:

  Body za cenu: 0-50 bodov (50 bodov za najnižšiu cenu, 40 za druhú najnižšiu atď.),

  Body za referencie: 25 bodov (25 bodov splnené, 0 bodov nesplnené)

  Body za najdlhšiu záruku na vykonané práce: 0-25 bodov (25 bodov najdlhšia, 15 bodov  pre 2. najdlhšiu  poradí, 5 bodov pre tretiu a 0 bodov pre ďalšie v poradí)

   

   

  15. Do hodnotenia výberovou komisiou nebude zaradená cenová ponuka:

           15.1. Odovzdaná po lehote určenej na odovzdanie.

  15.2. Vypracovaná v rozpore s výzvou, ktorej obsah nezodpovedá podmienkam výzvy a/alebo  neobsahuje všetky požadované náležitosti.

   

  16. Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačom

  16.1. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi uchádzačom a obstarávateľom sa bude uskutočňovať písomnou formou  (e-mail, pošta).

   

   17. Vysvetľovanie súťažných podkladov.

  17.1. Požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov môže ktorýkoľvek z uchádzačov formou uvedenou v bode 16.1. na adrese: Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica. Osoba zodpovednáza vysvetľovanie súťažných podkladov je Mgr. Ľuboš Valt.

  17.2 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená obstarávateľovi najneskôr do 9.11. 2015 do 12.00 hod. Požiadavka uchádzača o vysvetlenie môže byť doručená aj elektronickou formou (e-mail).

  17.3. Odpoveď (vysvetlenie) na každú požiadavku oznámi obstarávateľ do 2 pracovných dní  odo dňa doručenia požiadavky všetkým uchádzačom, ktorí prevzali súťažné podklady.

  17.4. Obhliadku školského areálu verejného obstarávateľa je možné vykonať v dňa 10.11.2015  v čase od 8.00 – 14.00 hod. po dohode s kontaktnou osobou na č. t. 0917861122

                     

  18. POSKYTNUTIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

  18.1. Súťažné podklady bude verejný obstarávateľ poskytovať záujemcom na základe  

            písomnej žiadosti o ich poskytnutie doručenej:

         a) poštovou zásielkou na adresu Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica

         b) elektronický na e-mail adresu: riaditel@ssnd.sk

  18.2. Lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady je do 13.11.2015 do 10.00 hod.

   

  19. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk

    19.1.   16.11.2015 o 10,00 hod.

    19.2.  Neúplná ponuka nebude hodnotená.

   

  20. Ostatné podmienky

  20.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

  20.2. Uchádzač súhlasí s podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom.

  20.3. Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s vypracovaním cenovej ponuky  to ani v prípade zrušenia predmetnej výzvy.

   

  21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 5.11.2015

   

  22. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa: 5.11.2015

            

   

  Príloha k bodu 2.1.- Opis predmetu zákazky

  Predmetom zákazky sú stavebné úpravy WC v časti pre 1. Stupeň ZŠ:

  Zámerom investora je vybudovať nové priestory sociálnych zariadení v pavilóne „B“ Spojenej školy sv. Jána Bosca v Novej Dubnici v čati ZŠ. Priestor sa nachádza na prízemí objektu vedľa priestoru spojovcej chodby medzi pavilónpom B a šatňami školy.

  Jedná sa o sociálne priestory pre chlapcov a dievčatá. Priestory sú na nároží pavilónu B a sú prístupné priamo zo spoločnej chodby pred učebňami školy pri vnútornom schodisku. Obstavaný priestor je 131,50m2, úžitková plocha je 40,02m2.

  Predpokladaný začiatok realizácie stavby je 11/2015, ukončenie prác 12/2015.

  Stavebné úpravy, ktoré sú predmetom dodávky zahŕňajú:

  • stavebné úpravy WC (búracie práce, odstránenie nepotrebného ležatého kanalizačného potrubia v podlahe, osadenie nového ležatého kanalizačného potrubia v podlahe, vybúranie otvorov pre okná v obvodovej stene
  • murovanie nových priečkových konštrukcií , montovanie deliacich priečok vo WC, zamurovanie pôvodných okien
  • úprava povrchov – podlahy, steny (omietanie priečok, maľby, keramické obklady, dlažby...)
  • nové dverné konštrukcie
  • plastové okná 8ks cca 600x800mm
  • závesné podhľady
  • osvetlenie
  • vykurovanie (napojenie na existujúci rozvod ÚK)
  • Zásobovanie teplou vodou z zásobníkového elektrického ohrievača

   

  Nové dispozičné riešenie:

  Priestor pôvodne rozdelených WC sa po vybúraní bočnej priečky spojí s chodbou. Pred vstupom do navrhovaných WC sa vytvorí nový priestor cca 3,6 x 3,6m. V priestore chodby pred WC bude osadená fontánka na umývanie rúk a na pitie. Dispozične je riešené oddelené WC pre chlapcov (2 kabínky), s pisoármi a umývadlom, WC pre dievčatá (3 kabínky) s predsieňou a umývadlom, WC pre pedagógov (1 kabínka) s umývadlom, WC pre imobilnú osobu (1 kabínka) s umývadlom, WC misou pre imobilnú osobu s držadlami, umývadlo pre vozíčkara.

   

  V Novej Dubnici dňa      5.11.2015

  Meno a podpis zodpovednej osoby: Mgr.Ľuboš Valt, riaditeľ školy

   

   

   

   

   

 • Výzva na predloženie cenových ponúk - Vybudovanie adaptačných opatrení

  3. 11. 2015

  VÝZVA  NA  PREDLOŽENIE  PONUKY

  vypracovaná v súlade s § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na zabezpečenie uskutočnenia nasledovných prác: „Vybudovanie adaptačných opatrení“

   

  1.Identifikácia verejného obstarávateľa

   

  Verejný obstarávateľ:         Spojená škola sv. Jána Bosca

  Poštová adresa:                    Trenčianska 66/28 

  Obec:                                      Nová Dubnica          

  PSČ :                                      018 51

  IČO:                                       30414164                

  Kontaktná osoba:                Mgr.Ľuboš Valt  

  Telefón:                                  042 – 4432383

  Elektronická pošta:             riaditel@ssnd.sk

  Internetová adresa :            www.ssnd.sk

                       

  Kontakty určené verejným obstarávateľom pre styk so záujemcami a uchádzačmi:

   

  Adresa:                       Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 01851 Nová Dubnica

  Kontaktná osoba:     Mgr. Ľuboš Valt  

  Telefón:                      0917861122

  email:                          riaditel@ssnd.sk

  web:                            www.ssnd.sk

   

  2.Predmet zákazky

   

  P. č.

  kód CPV

  Názov predmetu zákazky

  druh

  zákazky

   

  dodávky

  1

  45232454-9 Stavebné práce na bazénoch na dažďovú vodu

  773 15000-1 Záhradnícke služby

  Vybudovanie adaptačných opatrení pre parciálne nahradenie pitnej vody dažďovou  vodou v Spojenej škole sv. Jána Bosca Nová Dubnica.

  realizácia stavieb

  Stavebné práce a záhradnícke služby v mieste určenia

  1. 1. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí opis predmetu zákazky nachádzajúci sa v prílohe tejto výzvy.
  2. 2. Technické a kvalitatívne požiadavky:
  3. 2.1. Uchádzač vykoná stavebné práce, ktoré musia zodpovedať Slovenským technickým normám alebo normám EÚ, v súlade s opisom predmetu zákazky.

   

  3. Predpokladaná hodnota zákazky  

  3.1.   28023,33 €  bez DPH (Hodnota zákazky určená v zmysle rozpočtu projektovej

           dokumentácie).

   

  4.Celkový rozsah a Komplexnosť dodávky

  1. 1. Uchádzač predloží ponuku na celý  predmet zákazky.
  2. 2. Vybudovanie objektov adaptačných opatrení.

   

  5.Zmluva/OBJEDNÁVKA

  1. 1. Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo.
  2. 2. Trvanie Zmluvy o dielo: do 31.3.2016
  3. 3. Splatnosť faktúr je 14 dní.

   

  6. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

  6.1. Predmet zákazky bude financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu SR  v rámci programu Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha.

   

  7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky

  7.1. Miesto  dodania predmetu zákazky: školský areál Spojenej školy sv.Jána Bosca Nová Dubnica.

  7.2. Plánovaná lehota dodania predmetu zákazky: do 31.3.2016

   

  8. Oprávnený uchádzač

  8.1. Oprávneným uchádzačom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá má na takúto službu oprávnenie a predložila ponuku.

  8.2 Skupina dodávateľov, ktorá sa zúčastní na verejnom obstarávaní, nemusí vytvoriť   právne vzťahy do lehoty predloženia ponuky. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov musia udeliť splnomocnenie pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený komunikovať v procese verejného obstarávania s verejným obstarávateľom, prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo  osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny

   

  9. Podmienky súťaže

  9.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuka bude obsahovať dokumentáciu pre predmet zákazky uvedený v Opise predmetu zákazky (príloha výzvy).Obsahom dokumentácie bude cenová ponuka s prílohami uvedenými v bode č.10 tejto výzvy.

  9.2. Uchádzač musí  spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 písm. f)  zákona. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Osobné  postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku. Požadovaný/é doklad/y, dokumenty uchádzač predloží v listinnej alebo elektronickej  podobe.

   

  10. Obsah ponuky

   

  10.1. Doklad potvrdzujúci podnikanie v oblasti predmetu zákazky - uskutočňovanie stavieb a ich zmien,poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve – Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, resp. dodávať tovar (výpis z obchodného registra, živnostenský list, kde predmet podnikania súvisí s predmetom obstarávania). Kópia dokladu nemusí byť úradne overená.

  10.2. Plnenie jednotlivých kritérií (Príloha č. 1).

  10.3. Výkaz výmer a výkaz položiek (Príloha č. 2).

  10.4. Ak je predkladateľ platcom DPH, je potrebné vyčísliť cenu bez DPH a cenu s DPH; v prípade ak predkladateľ nie je platcom DPH, musí túto skutočnosť v ponuke uviesť.

  10.5. Návrh zmluvy(Príloha č.3); ktorý je súčasťou tejto výzvy v jednom vyhotovení doplnený o chýbajúce údaje týkajúce sa uchádzača.podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača

  10.6. Súčasťou výzvy je projektová dokumentácia na CD nosiči (Príloha č.4)

    

  11.  Podmienky predkladania cenových ponúk

  11.1. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 18.11.2015 do 15.00 hod.

  11.2. Miesto na predkladanie ponúk a spôsob doručenia ponuky: poštou, kuriérom alebo osobne na adresu uvedenej v bode 1 tejto výzvy, v uzatvorenej obálke s označením „Verejné obstarávanie – vybudovanie adaptačných opatrení - “. Na obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa.

  11.3. Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku a v mene EUR.

   

  12. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

  12. 1. Do termínu 30 dní odo dňa predkladania ponúk.

   

  13.  Otváranie ponúk

  13.1. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 19.11. 2015 o 14.00 hod. Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica

  13.2. Otváranie ponúk je neverejné.

   

  14. Kritérium vyhodnotenia cenových ponúk

    14.1. Najnižšia cena v € s DPH za dodanie kompletného predmetu zákazky.

   

  15. Do hodnotenia výberovou komisiou nebude zaradená cenová ponuka:

  15.1. Odovzdaná po lehote určenej na odovzdanie.

  15.2. Vypracovaná v rozpore s výzvou, ktorej obsah nezodpovedá podmienkam výzvy a/alebo  neobsahuje všetky požadované náležitosti.

   

  16. Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačom

  16.1.  Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi uchádzačom a obstarávateľom sa bude uskutočňovať písomnou formou  (fax, mail, pošta).

   

  17. Vysvetľovanie súťažných podkladov.

  17.1. Požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov môže ktorýkoľvek z uchádzačov formou uvedenou v bode 16.1. na adrese: Spojená škola sv. Jána Bosca ,Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica.Osoba zodpovednáza vysvetľovanie súťažných podkladov je . Mgr.Ľuboš Valt

  17.2 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená obstarávateľovi najneskôr do 12.11.2015 do 13.00 hod. Požiadavka uchádzača o vysvetlenie môže byť doručená aj elektronickou formou (fax, mail).

  17.3. Odpoveď (vysvetlenie) na každú požiadavku oznámi obstarávateľ do 2 pracovných dní  odo dňa doručenia požiadavky všetkým uchádzačom, ktorí prevzali súťažné podklady.

  17.4.  Obhliadku školského areálu verejného obstarávateľa je možné vykonať v dňa 10.11.2015  v čase od 8.00 – 14.00 hod. po dohode s kontaktnou osobou Mgr.Ľuboš Valt  na č. t. 0917 861 122

   

  18. POSKYTNUTIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

  18.1. Súťažné podklady bude verejný obstarávateľ poskytovať záujemcom na základe  písomnej žiadosti o ich poskytnutie doručenej:

         a)poštovou zásielkou na adresu Spojená škola sv. Jána Bosca ,Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica

         b)elektronický na e-mail adresu: riaditel@ssnd.sk

  18.2. Lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady je do 18.11.2015 do 10.00 hod.

                 

   

  19. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk

  19.1. Dňa  18.11.2015 o 15,00 hod.

  19.2. Neúplná ponuka nebude hodnotená.

   

  20. Ostatné podmienky

  20.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

  20.2. Uchádzač súhlasí s podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom.

  20.3. Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s vypracovaním cenovej ponuky  to ani v prípade zrušenia predmetnej výzvy.

   

  21. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 3.11. 2015

   

  22. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa: 3.11.2015

          

  Príloha k bodu 2.1.- Opis predmetu zákazky

   

  Predmetom zákazky je vybudovanie nasledovných adaptačných opatrení:

   

  Objekt č.1 – Vybudovanie podzemných zásobníkov  na záchyt dažďovej vody zo strechy budovy školy.Veľkosť  podzemných  zásobníkov 13 000 litrov a 7500 l s príslušenstvom – ponorné čerpadlo,integrovaný filter,bezpečnostný filter,príslušenstvo pre závlahu.Zachytená dažďová voda sa použije na závlahu zelených plôch v areáli školy a na splachovanie WC.

  Pohon jedného čerpadla bude zabezpečený ostrovným fotovoltaickým systémom, druhé  čerpadlo z elektrickej siete.

   

  Objekt č.2  - Vybudovanie dažďovej záhrady s jazierkom o rozmere 3 x 4x 0,8 m.Jazierko bude umiestnené v prednej časti dažďovej záhrady ,kde po naplnení jazierka  dažďovou vodou bude prebytočná voda stekať do dažďovej záhrady.Dažďová záhrada obsahuje vrstvy:

  50 cm filtračná a zmiešavací substrá,10 cm vrstva mulču,Výsadba krov a bylín s toleranciou na predmetné podmienky .

   

  Objekt č.3 – osadenie nadzemnej amfóry s objemom do  300 l v počte 1 ks s bezpečnostnou klapkou a výtokovým ventilom na existujúci dažďový zvod zo strechy budovy za účelom záchytu dažďovej vody, ktorá sa využije na  závlahu zelene.

   

  Objekt č.4- Výsadba zelene:

  Dodávka a výsadba 16 ks stromov s obvodom kmeňa 12 až 18 cm v areáli školy.

  V Novej Dubnici dňa      18.9.2015

   

  Meno a podpis zodpovednej osoby: Mgr.Ľuboš Valt, riaditeľ školy

   

   

 • VÝZVA NA PREDLOŽANIE CENOVEJ PONUKY – ZASLANIE

  19. 10. 2015

  VÝZVA NA PREDLOŽANIE CENOVEJ PONUKY – ZASLANIE

   

  Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie projektovej dokumentácie k projektu „Odstránenie stavebných bariér – rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2015 – Stavebné úpravy WC v časti pre 1.stupeň ZŠ“.

  V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky, ktorá je vypracovaná v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Na výber zmluvného partnera ja použitý postup podľa §9 ods. 9 – zákazka nie je bežne dostupná na trhu.

  Veríme, že sa rokovaní a zároveň procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovanú dodávku uvedenej služby v súlade s výzvou.

   

  Mgr. Ľuboš Valt

  Riaditeľ školy

   

   

  Príloha: Výzva na predloženie cenovej ponuky

   

   

   

  VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

   

  • zákazka nie je bežne dostupná na trhu

   

  vypracovaná v súlade s §9 ods. 9 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

   

   

  1. Verejný  obstarávateľ:
   Názov: Spojená škola sv. Jána Bosca
   Sídlo:                Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
   Zastúpená:      Mgr. Ľubo Valt, riaditeľ škol
   IČO:   30414164
   Telefón:    042-4432383
   Kontaktná osoba: Beáta Blahová
   e-mai: gymnazium@ssnd.sk
   internet: www.ssnd.sk

   

   

  1. Názov  zákazky: kód CPV-71242000-6 

  Projektová dokumentácia k projektu „Odstránenie stavebných bariér – rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre žiakov so zdravotným postihnutím 2015 – Stavebné úpravy WC v časti pre 1.stupeň ZŠ“

  1. Druh zákazky – zákazka na poskytnutie služby

   

  1. Miesto dodania poskytnutia služieb: Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 01851 Nová Dubnica

   

  1. Plánovaná lehota dodania predmetu zákazky: do 7 dní od účinnosti Zmluvy o dielo.

   

  1. Výsledok verejného obstarávania – Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

   

  1. Podrobný opis predmetu zákazky a jej rozsah:

   

  Predmetom zákazky je vypracovanie technického riešenia, projektovej dokumentácie a výkazu výmer a výkazu položiek v zmysle Vyhlášky č.532/2002 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 8. júla 2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie pre Stavebné úpravy WC v časti pre 1.stupeň ZŠ.

  Dokumentácia bude riešiť zmenu dispozičného riešenia súčasných WC tak, aby vznikla kója pre telesne postihnutých.

  Plocha WC – zodpovedá súčasnému stavu celkovej plochy pre dievčatá a chlapcov: 655cm x 688cm = 45m2

  Počet WC                                                                       8 ks (z toho 1ks pre telesne postihnutých)

  Možnosť umývania rúk pre počet ľudí naraz                 8 ľudí (z toho 1ks pre telesne postihnutých)

  Plastové okná                                                                 4ks

  Obklady a dlažby                                                           pre 45m2 podlahovej plochy + steny do výšky min. 1.5m

  Stropné svietidlá                                                            12ks

  Znížený strop (podhľad) tak, aby bol možný prístup k existujúcemu vodorovnému potrubiu pod stropom miestnosti

  Pripojenie na kanalizáciu/stúpačku v interiéri

  Zväčšenie priestoru vstupnej chodby, ktorá susedí s existujúcim priestorom WC

  Opravu existujúceho vodorovného kanalizačného potrubia pod stropom miestnosti

   

  Súčasťou výzvy sú kópie stavebných výkresov existujúceho stavu WC (stavebná časť, rozvody ústredného kúrenia, rozvody zdravotechniky)

   

  Požiadavky na spracovanie a rozsah projektovej dokumentácie:

  - dokumentácia bude spracovaná pre účely stavebného konania

  - dokumentácia bude dokladovaná nasledovnými základnými prílohami:

  1. Technická správa

  2. Stavebné výkresy pre:

  - stavebnú časť

  - zdravotechniku vrátane úprav na vykurovaní

  - elektroištaláciu

  - vzduchotechniku

  3. Rozpočet, výkaz výmer a položiek

   

       Vzhľadom na špecifickosť objektov a ich umiestnením je možná obhliadka miesta dodania predmetu zákazky.

  8)  Technické a kvalitatívne požiadavky:

  Uchádzač dodá projektovú dokumentáciu – 4 paré a 1 CD, ktorá musí zodpovedať Slovenským technickým normám alebo normám EÚ, v súlade s opisom predmetu zákazky.

   

  1. Predpokladaná hodnota a rozsah zákazky bez DPH: 970 EUR

  Rozsah zákazky: 4 paré + 1xCD

  (PHZ stanovená v zmysle Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností.)

   

  1. Poskytnutie súťažných podkladov

  Súťažné podklady bude verejný obstarávateľ poskytovať záujemcom na základe písomnej žiadosti o ich poskytnutie doručenej:

  a) poštovou zásielkou na adresu Spojená škola sv. Jána Bosca ,Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica

  b) elektronický na e-mail adresu: riaditel@ssnd.sk

  Lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady je do 21.10.2015

   

  1. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

  Predmet zákazky bude financovaný z kapitálových prostriedkov pridelených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci rozvojových projektov v regionálnom školstve.

  1. Podmienky predkladania cenových ponúk:

  a) lehota na predkladanie cenových ponúk: 26.10.2015, 12:00

  b)  spôsob doručenia ponuky: osobne, poštou alebo kuriérom na adrese uvedenej v bode „Verejný obstarávateľ“ tejto výzvy, v uzatvorenej obálke s označením „Verejné obstarávanie –projektová dokumentácia - neotvárať“. Na obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

  1.  ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, cena v EUR.

   

  d) cenová ponuka musí obsahovať:

  da) cenovú ponukuza projektovú dokumentáciu na predmet zákazky podľa bodu 7 tejto výzvy - Opis predmetu zákazky tejto výzvy; v prípade ak je predkladateľ platiteľ DPH, je potrebné vyčísliť cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH; v prípade ak predkladateľ nie je platcom DPH má túto skutočnosť v ponuke uviesť

  db) predbežný ideový náčrt alebo skicu alebo vizualizáciu uvažovaného riešenia stavebných úprav v tlačenej forme alebo PDF formáte na CD

   

  1. doklad potvrdzujúci podnikanie v oblasti predmetu zákazky

   

  f)  Uchádzač doručí návrh zmluvy, ktorý je súčasťou tejto výzvy v jednom vyhotovení doplnený o chýbajúce údaje týkajúce sa uchádzača a musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Trvanie zmluvy v mesiacoch je 6 mesiacov od účinnosti zmluvy.

   

  1.  
  1. Oprávnený uchádzač

  Oprávneným uchádzačom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá má na takúto službu oprávnenie a predložila ponuku.

   

  1. Kritéria na hodnotenie ponúk: víťazná ponuka je tá, ktorá získa najvyšší súčet bodov; pri rovnosti bodov rozhoduje nižšia cena v EUR s DPH:

  Body za cenu ..... 0-50 bodov (50 bodov za najnižšiu cenu, 40 za druhú najnižšiu atď.),

  Body za splnenie opisu predmetu zákazky v náčrte/skici/vizualizácii ...... 0-50 bodov (50 bodov, ak spĺňa všetky požiadavky, za každú nesplnenú požiadavku mínus 10 bodov)

   

  1. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

  Do termínu 30 dní odo dňa predkladania ponúk.

   

  1. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 26.10.2015 na adrese Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica v kancelárii riaditeľa školy o 12:30. Otváranie ponúk je neverejné.
  2. Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s vypracovaním cenovej ponuky  to ani v prípade zrušenia predmetnej výzvy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Uchádzač súhlasí s podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom.
  3. Do hodnotenia výberovou komisiou nebude zaradená cenová ponuka:
  • odovzdaná po lehote určenej na odovzdanie
  • vypracovaná v rozpore s výzvou (ktorej obsah nezodpovedá podmienkam výzvy, neobsahuje všetky požadované náležitosti)

   

   

  Spracoval: Mgr. Ľuboš Valt

  Riaditeľ školy

 • Možno z nich budú lepší politici

  Dňa 29.9.2015 navštívili naši deviataci Národnú radu Slovenskej republiky v Bratislave. V priestoroch parlamentu stretli poslancov, prezreli si priestory, v ktorých o nás rozhodujú, pofotili sa s niektorými a odišli  s túžbou, že raz aj oni by tam  možno chceli"sedieť." Po krátkej prehliadke areálu Bratislavského hradu zamierili na svetoznámu výstavu "Titanic." Zaujali ich artefakty, aj keď predstava, odkiaľ pochádzajú, je prinajmenšom chladivá. Bol to dlhý, ale pekný deň.

 • 29. 9. 2015

  Aktualizovali sme modul RADA RODIČOV

 • Vyhlásenie verejného obstarávania

  18. 9. 2015

  VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

  vypracovaná v súlade s § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na zabezpečenie uskutočnenia nasledovných prác: „Vybudovanie adaptačných opatrení“

   

  1.Identifikácia verejného obstarávateľa

   

  Verejný obstarávateľ:   Spojená škola sv. Jána Bosca

  Poštová adresa:            Trenčianska 66/28 

  Obec:                               Nová Dubnica          

  PSČ :                               018 51

  IČO:                                 30414164                

  Kontaktná osoba:          Mgr. Ľuboš Valt  

  Telefón:                           042 – 4432383

  Elektronická pošta:       riaditel@ssnd.sk

        Internetová adresa :      www.ssnd.sk

   

  Kontakty určené verejným obstarávateľom pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
  Adresa:                      Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 01851 Nová Dubnica

  Kontaktná osoba:    Mgr. Ľuboš Valt  
  Telefón:                     0917861122
  email:                        riaditel@ssnd.sk
  web:                           www.ssnd.sk

   

  1. Predmet zákazky

   

  P. č.

  kód CPV

  Názov predmetu zákazky

  druh

  zákazky

   

  dodávky

  1

  45232454-9 Stavebné práce na bazénoch na dažďovú vodu

  773 15000-1 Záhradnícke služby

   

   

   Vybudovanie adaptačných opatrení pre parciálne nahradenie pitnej vody dažďovou  vodou v Spojenej škole sv. Jána Bosca Nová Dubnica.

   

   

   

   

  realizácia stavieb

   

  Stavebné práce a záhradnícke služby v mieste určenia

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. 1. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí opis predmetu zákazky nachádzajúci sa v prílohe tejto výzvy.

   

  1. 2. Technické a kvalitatívne požiadavky:
   1. 2.1 Uchádzač vykoná stavebné práce, ktoré musia zodpovedať Slovenským technickým normám alebo normám EÚ, v súlade s opisom predmetu zákazky.

   

  3. Predpokladaná hodnota zákazky  

  3.1.   28023,33 €  bez DPH (Hodnota zákazky určená v zmysle rozpočtu projektovej dokumentácie).

   

  4.Celkový rozsah a Komplexnosť dodávky

  1. 1. Uchádzač predloží ponuku na celý  predmet zákazky.
  2. 2. Vybudovanie objektov adaptačných opatrení.

   

  5. Zmluva/Objednávka

  1. 1. Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo.
  2. 2. Trvanie Zmluvy o dielo: 6 mesiacov od podpísania oboma zmluvnými stranami a od účinnosti Zmluvy o dielo.
  3. 3. Splatnosť faktúr je 14 dní.

   

  6. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:

  6.1. Predmet zákazky bude financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho           hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu SR  v rámci programu Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha.

   

  7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky

  7.1. Miesto  dodania predmetu zákazky: školský areál Spojenej školy sv.Jána Bosca Nová Dubnica.

  7.2. Plánovaná lehota dodania predmetu zákazky: do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy.

  8. Oprávnený uchádzač

  8.1. Oprávneným uchádzačom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá má na takúto službu oprávnenie a predložila ponuku.

   

  8.2 Skupina dodávateľov, ktorá sa zúčastní na verejnom obstarávaní, nemusí vytvoriť   právne vzťahy do lehoty predloženia ponuky. Všetci členovia takejto skupiny dodávateľov musia udeliť splnomocnenie pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený komunikovať v procese verejného obstarávania s verejným obstarávateľom, prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo  osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny.

   

  9. Podmienky súťaže

  9.1. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuka bude obsahovať dokumentáciu pre predmet zákazky uvedený v Opise predmetu zákazky (príloha výzvy).Obsahom dokumentácie bude cenová ponuka s prílohami uvedenými v bode č.9 tejto výzvy.

  9.2. Uchádzač musí  spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 26 ods. 1 písm. f)  zákona. Ich splnenie uchádzač preukáže predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Osobné  postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku. Požadovaný/é doklad/y, dokumenty uchádzač predloží v listinnej alebo elektronickej  podobe.

   

  10. Obsah ponuky

   10.1. Doklad potvrdzujúci podnikanie v oblasti predmetu zákazky - uskutočňovanie stavieb a ich zmien, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve – Kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, resp. dodávať tovar (výpis z obchodného registra, živnostenský list, kde predmet podnikania súvisí s predmetom obstarávania). Kópia dokladu nemusí byť úradne overená.

  10. 2. Plnenie jednotlivých kritérií (Príloha č. 1)

  10.3. Výkaz výmer a výkaz položiek (Príloha č. 2).

  10.4. Ak je predkladateľ platcom DPH, je potrebné vyčísliť cenu bez DPH a cenu s DPH; v prípade ak predkladateľ nie je platcom DPH, musí túto skutočnosť v ponuke uviesť.

  10.5. Návrh zmluvy(Príloha č.3); ktorý je súčasťou tejto výzvy v jednom vyhotovení doplnený o chýbajúce údaje týkajúce sa uchádzača. Návrh zmluvy musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača

  10.6. Súčasťou výzvy je projektová dokumentácia na CD nosiči (Príloha č.4)

   

       

  11.  Podmienky predkladania cenových ponúk

  11.1. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 5.10.2015 do 15.00 hod.

  11.2. Miesto na predkladanie ponúk a spôsob doručenia ponuky: poštou alebo kuriérom na adresu uvedenej v bode 1 tejto výzvy, v uzatvorenej obálke s označením „Verejné obstarávanie – vybudovanie adaptačných opatrení - “. Na obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa.

  11.3. Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku a v mene EUR.

   

  12. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

           12. 1. Do termínu 30 dní odo dňa predkladania ponúk.

   

   13.  Otváranie ponúk

  13.1. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 6.10. 2015 o 14.00 hod. Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica

        13.2. Otváranie ponúk je neverejné.

   

  14. Kritérium vyhodnotenia cenových ponúk

         14.1. Najnižšia cena v € s DPH za dodanie kompletného predmetu zákazky.

   

  15. Do hodnotenia výberovou komisiou nebude zaradená cenová ponuka:

          15.1. Odovzdaná po lehote určenej na odovzdanie.

  15.2. Vypracovaná v rozpore s výzvou, ktorej obsah nezodpovedá podmienkam výzvy a/alebo  neobsahuje všetky požadované náležitosti.

   

  16. Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačom

  16.1. Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi uchádzačom a obstarávateľom sa bude uskutočňovať písomnou formou  (fax, mail, pošta).

   

   17. Vysvetľovanie súťažných podkladov.

  17.1. Požiadať o vysvetlenie súťažných podkladov môže ktorýkoľvek z uchádzačov formou uvedenou v bode 16.1. na adrese: Spojená škola sv. Jána Bosca ,Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica. Osoba zodpovednáza vysvetľovanie súťažných podkladov je Mgr.Ľuboš Valt.

  17.2 Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie súťažných podkladov sa považuje požiadavka doručená obstarávateľovi najneskôr do 30.9.2015 do 13.00 hod. Požiadavka uchádzača o vysvetlenie môže byť doručená aj elektronickou formou (fax, mail).

  17.3. Odpoveď (vysvetlenie) na každú požiadavku oznámi obstarávateľ do 2 pracovných dní  odo dňa doručenia požiadavky všetkým uchádzačom, ktorí prevzali súťažné podklady.

  17.4. Obhliadku školského areálu verejného obstarávateľa je možné vykonať v dňa 25.9.2015  v čase od 8.00 – 14.00 hod. po dohode s kontaktnou osobou Mgr.Ľuboš Valt  na č. t. 0917 861 122

   

  18. POSKYTNUTIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV

  18.1. Súťažné podklady bude verejný obstarávateľ poskytovať záujemcom na základe písomnej žiadosti o ich poskytnutie doručenej:

   a) poštovou zásielkou na adresu Spojená škola sv. Jána Bosca ,Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica

              b) elektronický na e-mail adresu: riaditel@ssnd.sk

          18.2. Lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady je do 25.9.2015

                 

   

  18. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk

    18.1.   5.10.2015 o 15,00 hod.

    18.2. Neúplná ponuka nebude hodnotená.

   

  19. Ostatné podmienky

  19.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

  19.2. Uchádzač súhlasí s podmienkami stanovenými verejným obstarávateľom.

  19.3. Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s vypracovaním cenovej ponuky  to ani v prípade zrušenia predmetnej výzvy.

   

  20. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 18.9.2015

   

  21. Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídle verejného obstarávateľa: 18.9.2015

             

   

   

   

  Príloha k bodu 2.1.- Opis predmetu zákazky

  Predmetom zákazky je vybudovanie nasledovných adaptačných opatrení:

   

  Objekt č.1 – Vybudovanie podzemných zásobníkov  na záchyt dažďovej vody zo strechy budovy školy. Veľkosť  podzemných  zásobníkov 13 000 litrov a 7500 l s príslušenstvom – ponorné čerpadlo, integrovaný filter, bezpečnostný filter, príslušenstvo pre závlahu. Zachytená dažďová voda sa použije na závlahu zelených plôch v areáli školy a na splachovanie WC.

  Pohon jedného čerpadla bude zabezpečený ostrovným fotovoltaickým systémom, druhé  čerpadlo z elektrickej siete.

   

  Objekt č.2  - Vybudovanie dažďovej záhrady s jazierkom o rozmere 3 x 4x 0,8 m. Jazierko bude umiestnené v prednej časti dažďovej záhrady, kde po naplnení jazierka  dažďovou vodou bude prebytočná voda stekať do dažďovej záhrady. Dažďová záhrada obsahuje vrstvy:

  50 cm filtračná a zmiešavací substrá,10 cm vrstva mulču, Výsadba krov a bylín s toleranciou na predmetné podmienky .

   

  Objekt č.3 – osadenie nadzemnej amfóry s objemom do  300 l v počte 1 ks s bezpečnostnou klapkou a výtokovým ventilom na existujúci dažďový zvod zo strechy budovy za účelom záchytu dažďovej vody, ktorá sa využije na  závlahu zelene.

   

  Objekt č.4- Výsadba zelene:

  Dodávka a výsadba 16 ks stromov s obvodom kmeňa 12 až 18 cm v areáli školy.

   

  V Novej Dubnici dňa      18.9.2015

   

  Meno a podpis zodpovednej osoby: Mgr.Ľuboš Valt, riaditeľ školy

   

   

 • Začiatok školského roka

  26. 8. 2015

  Slávnostný začiatok šk. roka 2015/2016 sa uskutoční dňa 02.09. 2015 (v stredu).

  Zraz žiakov prvého ročníka ZŠ je o 8:30,

  prvákov strednej školy o 8:45
  (prímania osemročného gymnázia, prváci štvorročného gymnázia, prváci SOŠ/technického lýcea)

  a ostatných o 9,00
  v budove školy,
  odkiaľ sa spoločne presunieme na sv. omšu do kostola sv. Jozefa Robotníka so začiatkom o 9,30 hod.

 • Bude spisovateľka

  29.5. 2015 v Mestskej knižnici M. Rešetku v Trenčíne vyhlásili víťazov literárnej súťaže Píšem, píšeš, píšeme,... Lenka Šišková z 9. A získala 2. miesto za svoju literárnu prácu. Jej poviedka bola krásna a určite z nej bude spisovateľka. Tešíme sa na to! A gratulujeme!

 • Exkurzia na hrad Hričov

  19. 5. 2015

  Trieda 5.A v rámci výučby na našej škole spoznávala históriu a aj prírodu formou exkurzie. Exkurzia sa začala prehliadkou kostola v Dolnom Hričove. Potom žiaci pokračovali  náučným chodníkom z Hričovského Podhradia na hrad Hričov. Svoju cestu zakončili prehliadkou miestnych minijaskyniek pod hradom. Prežili skutočne nezabudnuteľný deň  plný nových zážitkov.

 • 11. 5. 2015

  Aktualizovali sme modul Prijímacie konanie

 • Európa v škole

  Motto 62. ročníka literárnej súťaže Európa v škole bolo EURÓPA POMÁHA - POMÁHA EURÓPA? Aj naši žiaci 7. - 9. ročníka sa zapojili do tejto súťaže. V 3. kategórii písali práce na tému VODA ZNAMENÁ ŽIVOT. Písali, poslali, vyhrali! Lenka Šišková a Alžbetka Dudášová (obe z 8.A) získali za svoje literárne práce 1. miesto. Blahoželáme!

 • 13. 4. 2015 Naši žiaci v reportáži TV Markíza z Trenčianskeho robotického dňa 2015, kde sa zúčastnili v rámci krúžku LEGO Roboti. (od 40. sekundy - Adam a Riško)
 • Vyhlásenie výzvy na VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

  13. 4. 2015

  VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

   

  • zákazka nie je bežne dostupná na trhu

   

  vypracovaná v súlade s §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

   

   

  1. Verejný  obstarávateľ:

   

  Názov:                 Spojená škola sv. Jána Bosca

  Sídlo:                   Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica

  Zastúpená:           Mgr. Ľuboš Valt, riaditeľ školy

  IČO:                    30414164

  Telefón:               042 – 4432383

  Kontaktná osoba:            Beáta Blahová

       e-mail: gymnazium@ssnd.sk

  internet:          www.ssnd.sk

   

  1. Názov  zákazky: kód CPV-71242000-6 

  Projektová dokumentácia k projektu „Parciálne nahradenie pitnej vody dažďovou vodou v Spojenej škole sv. Jána Bosca Nová Dubnica“

  1. Druh zákazky – zákazka na poskytnutie služby

   

  1. Miesto dodania poskytnutia služieb: Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, 01851 Nová Dubnica

  3.1.Plánovaná lehota dodania predmetu zákazky: do 20 dní od účinnosti Zmluvy o dielo.

   

  1. Výsledok verejného obstarávania – zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

   

  1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

   

  Predmetom zákazky je vypracovanie technického riešenia v zmysle STN 75 6101 pre objekty:

   

  a) dažďová záhrada s bioklimatickým jazierkom o veľkosti cca 20m2

   

  b) osadenie nadzemnej nádrže k zvislým zvodom zo strechy  pre kvapkovú závlahu 1ks

   

  c) podzemný zásobník s objemom 8 m3 na záchyt dažďovej vody zo strechy budovy školy  pre využitie dažďovej vody na WC

   

  d)   podzemný  zásobník s objemom 13m3, na záchyt dažďovej vody zo strechy budovy  školy pre, využitie dažďovej vody pre  WC, zdroj energie - fotovoltaické panely.

   

  e)  druhová skladba a umiestnenie 16 stromov s obvodom kmeňa 12- 18 cm v areáli školy

   

  Požiadavky na spracovanie a rozsah projektovej dokumentácie:

  - dokumentácia bude riešiť systém zachytenia dažďovej vody v jednotlivých objektoch

  - dokumentácia bude dokladovaná nasledovnými základnými prílohami:

  1. Technická správa

  2. Situácia

  3. Vzorový priečny rez

  4. Výkaz výmer

  5. Rozpočet

   

       Vzhľadom na špecifickosť objektov a ich umiestnením je možná obhliadka miesta dodania predmetu zákazky.

  1. Technické a kvalitatívne požiadavky:

  Uchádzač dodá projektovú dokumentáciu – 4 paré, ktorá musí zodpovedať Slovenským technickým normám alebo normám EÚ, v súlade s opisom predmetu zákazky.

   

  1. Predpokladaná hodnota a rozsah zákazky bez DPH: 850 EUR

  Rozsah zákazky: 4 paré

  (PHZ stanovená v zmysle Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činnosti v cenách 2014.)

   

  1. Trvanie zmluvy v mesiacoch:12 mesiacov od účinnosti zmluvy
  2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
   Predmet zákazky bude financovaný z Finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu SR.
  3. Podmienky predkladania cenových ponúk:
   a) lehota na predkladanie cenových ponúk: 27.4.2015, 10:00

  b) spôsob doručenia ponuky: elektronicky na adresu riaditel@ssnd.sk s predmetom správy „VO-projektová dokumentácia“ vo formáte PDF, poštou alebo kuriérom na adrese uvedenej v bode „Verejný obstarávateľ“ tejto výzvy, v uzatvorenej obálke s označením „Verejné obstarávanie –projektová dokumentácia- neotvárať“. Na obálke musí byť uvedená adresa odosielateľa.

  c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, cena v EUR.

  d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača

  e) cenová ponuka musí obsahovať cenovú ponukupodľa bodu 6 tejto výzvy - Opis predmetu zákazky tejto výzvy s uvedením ceny za projektovú dokumentáciu (4 paré), v prípade ak je predkladateľ platiteľ DPH, je potrebné vyčísliť cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH; v prípade ak predkladateľ nie je platcom DPH má túto skutočnosť v ponuke uviesť

  f) doklad potvrdzujúci podnikanie v oblasti predmetu zákazky

  g) Verejný obstarávateľ umožní obhliadku školského areálu dňa 17.4.2015 v čase08.00 – 10.00 hod.

  1. Oprávnený uchádzač

  Oprávneným uchádzačom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá má na takúto službu oprávnenie a predložila ponuku.

   

  1. Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena
  2. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 27.4.2015 na adrese Spojená škola sv. Jána Bosca, Trenčianska 66/28, Nová Dubnica v kancelárii riaditeľa školy o 10:30. Otváranie ponúk je neverejné.
  3. Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s vypracovaním cenovej ponuky  to ani v prípade zrušenia predmetnej výzvy.

   

  1. Do hodnotenia výberovou komisiou nebude zaradená cenová ponuka:

   

  • odovzdaná po lehote určenej na odovzdanie
  • vypracovaná v rozpore s výzvou (ktorej obsah nezodpovedá podmienkam výzvy, neobsahuje všetky požadované náležitosti)

   

   

  Spracovala: Beáta Blahová

  Mzdy a personalistika

   

  Schválil:Mgr. Ľuboš Valt

  Riaditeľ školy

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  2. 3. 2015

  Dnes sa v priestoroch našej školskej knižnice zišli najlepší recitátori z najmladšej kategórie. Svoje triedy zodpovedne reprezentovali prváci, druháci aj tretiaci. Porota po vypočutí všetkých súťažiacich určila víťazov jednotlivých kategórií nasledovne: 

  Próza 

  1. Rebeka Gabčanová, 1.B

  Poézia

  1. Tobias Ďuriš, 3.A

  2. Michaela Danišová, 1.A

  2. Natália Janeková, 1.B

  3. Alžbeta Lehocká, 2.B

  3. Filip Valt, 1.A

  Blahoželáme víťazom a prajeme veľa šťastia na obvodnej súťaži v Ilave. 

 • Biblická olympiáda 2015, dekanátne kolo

  Na úvod dekanátneho kola Biblickej olympiády 2015 privítali účastníkov naši študenti malou hereckou etudou.

 • Hviezdoslavovi by sa páčilo!

  26. 2. 2015 sa v školskej knižnici stretli najlepší recitátori, aby predviedli svojej recitátorské umenie. Porota mala ťažké rozhodnúť, kto je najlepší. Napokon určila víťazov, ktorí postupujú do okresného kola. V 2. kategórii v próze 1. miesto obsadila Klárka Šimorová zo 4. A, v poézii Lianka Fajerová z 5. A. V 3. kategórii si v próze 1. miesto zaslúžil Aďko Jurčí z 8. A. Aj keď sa ostatným žiadne "ocenenie" neušlo, aj tak sú víťazi! Víťazi vo svojich triedach.

 • Letný tábor pre bádateľov

  4. 2. 2015

  Máš max. 14 rokov a chcel(a) by si stráviť leto

  (3.7.-12.7.) bádaním

  v Chorvátsku pri mori?

  Prihlás sa tento týždeň u p.učiteľky, ktorá minulý rok u nás zastupovala fyziku (ja.sosovickova@gmail.com, 0904/930463)

  Viac informácií nájdeš tu >> Leto_v_Chorvatsku.pdf

strana:

Fotogaléria

Kontakt

 • Spojená škola sv. Jána Bosca - MŠ, ZŠ, Gymnázium, SOŠ
  Trenčianska 66/28, 018 51 Nová Dubnica
 • 042/202 89 23 - spoločná ústredňa
  042/4432 382 - ústredňa ZŠ a MŠ
  042/4432 383 - ústredňa gymnázium

Mate otázku? Napíšte nám!

Meno*:
Priezvisko*:
Váš e-mail*:
Vaše otázky, pripomienky*:
Opíšte prosím text z obrázka*:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
* takto označené polia sú povinné

[CNW:Counter]