• Maturitné kalendárium

     • 03.09.´18 - 15.10.´18
      • Zber údajov o maturantoch

       Zber údajov o maturantoch

       Do 30.09.2018 sú maturanti povinní prihlásiť sa a odovzdať triednemu učiteľovi prihlášku na maturitnú skúšku, ak požadujú úľavy, tak k prihláške prikladajú žiadosť adresovanú riaditeľovi školy, v ktorej je špecifikované o aké úľavy žiak žiada. Najneskôr do 15.10.2018 žiak písomne oznámi triednemu učiteľovi zmenu predmetov alebo zmenu spôsobov vykonania alebo dodatočné prihlásenie.

     • 31.01.2019
      • Ukončenie zmien

       Ukončenie zmien

       Po tomto dátume sa už nemôžu vykonávať zmeny v centrálnej databáze maturantov v SR.

     • 01.02.´19 - 12.03.´19
      • Prípravná faza

       Prípravná faza

       administrácie a & PFIČ MS´19

     • 13.03.2019
      • SJL | EČ & PFIČ

       SJL | EČ & PFIČ

       riadny termín externej časti () a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) pre školský rok 2018/2019. čas: 100´. - pozostáva zo 40 otázok s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou. PFIČ čas: 150´. PFIČ - výber jednej zo 4 tém s určenou žánrovou formou.

     • 14.03.2019
      • ANJ | EČ & PFIČ

       ANJ | EČ & PFIČ

       riadny termín externej časti () a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (PFIČ) pre úrovne B1/B2. Predmety zo skupiny CUJ v aktuálnom školskom roku sú: ANJ.  čas: 100´/120´. - pozostáva zo 36/46 otázok s výberom odpovede a 24/34 úloh s krátkou odpoveďou. PFIČ čas: 60´. PFIČ - 1 zadanie s určenou žánrovou formou.

     • 15.03.2019
      • MAT | EČ

       MAT | EČ

       riadny termín externej časti () pre školský rok 2018/2019. čas: 150´. - pozostáva z 10 úloh s výberom odpovede a 20 úloh s krátkou odpoveďou.

     • 09.04.´19 - 12.04.´19
      • Náhradný termín EČ & PFIČ

       Náhradný termín EČ & PFIČ

       Podmienky tie isté, ako v riadnom termíne. Náhradný termín sa vykonáva v jednej určenej škole v rámci trenčianskeho kraja.

     • 18.04.2019
      • PČOZ

       PČOZ

       Praktickú časť odbornej zložky (PČOZ) vykonávajú žiaci SOŠ. Môže sa vykonávať formou: a) Praktickou realizáciou a predvedením komplexnej úlohy (výber z 15 tém). Čas na realizáciu tejto formy je 8 hod. - max. 33 hod. b) Obhajobou vlastného projektu. c) Realizáciou a obhajobou experimentu. d) Obhajobou úspešných súťažných prác. e) Predvedením umeleckého výkonu.

     • 10.05.2019
      • Uzatvorenie koncoročnej klasifikácie

       Uzatvorenie koncoročnej klasifikácie

       V rámci klasifikačnej porady maturitných tried bude uzatvorená klasifikácia maturantov. V tento deň budú známi študenti, ktroí nebudú "pripustení" k ÚMS.

     • 13.05.´19 - 20.05.´19
      • Akademický týždeň

       Akademický týždeň

       Obdobie intenzívnej prípravy na UFIČ a TČOZ. Žiaci - maturanti sa pripravujú v domácom prostredí.

     • 21.05.´19 - 23.05.´19
      • ÚFIČ & TČOZ

       ÚFIČ & TČOZ

       Ústna forma internej časti maturitnej skúšky a teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky (týka sa maturantov v SOŠ IT - technickom lýceu)

     • 24.05.2019
      • Slávnostná rozlúčka s maturantmi

       Slávnostná rozlúčka s maturantmi

       ...spojená s odovzdávaním maturitných vysvedčení a ocenení

     • 03.09.´19 - 06.09.´19
      • Opravný termín ÚFIČ & TČOZ

       Opravný termín ÚFIČ & TČOZ

       Týka sa žiakov, ktorí nekonali UFIČ a TČOZ v riadnom termíne (neboli pripustení k ÚMS z dôvodu neprospievania z predmetu (ov) pri koncoročnej klasifikácii) a žiakov ktorí boli v riadnom termíne neúspešní pri UFIČ a TČOZ.

     • do 15.09.2019
      • Opravný termín EČ & PFIČ

       Opravný termín EČ & PFIČ

       Týka sa žiakov, ktorý neuspeli v EČ & PFIČ v riadnom termíne a nezískali požadovaný percentuálnu hodnotu a zároveň pri ÚFIČ nezískali požadovanú známku.