• Liturgická služba

   • Pravidelný termín konania bohoslužieb v školskej kaplnke je STREDA - 7:15 hod a prvý piatok mesiaca rovnako o 7:15 hod.

    Každý týždeň je sv. omša obetovaná za inú triedu.

    Liturgické texty nájdete v liturgickom kalendári na www.kbs.sk


    Potvrdenie plánovaného termínu svätej omše a konzultácie k príprave liturgických textov:
    PaedDr. Marek Michalenko, SDB - duchovný správca školy.


    Študenti danej triedy sa pod dozorom triedneho učiteľa pripravia na liturgickú službu (čítania, žalm, alelujový verš, prosby, príp. miništrovanie) v dostatočnom časovom predstihu na triednickej hodine BOS a sú zodpovední za dôstojnú účasť na príslušnej svätej omši.